Популярные темы

Новости сайта Магнолия

Тараз қаласы

Магнолия, 29 февраля 2024 в 19:58

Тараз қаласы
Тараз қаласы №2 соты мемлекеттік орган өкілдері мен сот орындаушыларының қатысуларымен «Сот актілерін орындау мәселелері» тақырыбында дөңгелек үстел өткізді. Жиынды ашқан сот төрагасы Е.Дүйсенбаев сот актілерінің орындалуы құқықтық тәжірибенің ең маңызды бөлігі екенін, заңды күшіне енген сот актілерінің ҚР аумағында қатаң орындалуы міндетті және орындалмаған жағдайда заңмен көзделген жауапкершілік қарастырылғанын мәлімдеді.

Қазақстан Республикасының судьялары

Магнолия, 29 февраля 2024 в 17:38

Қазақстан Республикасының судьялары
Қазақстан Республикасының судьялары, Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мəртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңын басшылыққа ала отырып; Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясының, Азаматтық жəне саяси құқықтар туралы халықаралық пакті ережелерінің, БҰҰ Бас Ассамблеясының Қарарымен мақұлданған сот органдары тəуелсіздігінің негізгі қағидаларының маңыздылығын сезіне отырып; судьялардың тəуелсіздігі, объективтілігі, теңдігі, адалдығы мен сатылмайтындығы, құзыреттілігі мен ұқыптылығы жəне əдеп нормаларын сақтау туралы судья — лардың жүріс-тұрысының Бангалорлық қағидаттары мен қағидаларын ескере отырып; үстемдікті құқық пен демократияның, ал сот билігінің тəуелсіздігін əділ сот талқылауына деген құқықтың базалық элементі ретінде мəлімдей отырып; азаматтардың, қоғамның адамагершілік, адалдық пен сатылмайтындық мəселелерінде биліктің сот тармағына, сон — дай-ақ сот жүйесінің беделіне деген сенімі қазіргі демокра — тиялық қоғамда аса маңызды рөлге ие екендігін мойындай отырып; осы Судьялық əдеп кодексін (бұдан əрі – Кодекс) қабылдай отырып, жұмыс істеп жүрген судьялар мен отставкадағы судьялар үшін жүріс-тұрыстың мынадай əдеп қағидаларын белгілейді.

Соттар жекеше айыптау

Магнолия, 29 февраля 2024 в 17:38

Соттар жекеше айыптау
Соттар жекеше айыптау қылмыстық істері бойынша іс жүргізу кезінде азаматтардың ар-намысын, қадір-қасиетін және жеке басына қол сұғылмаушылық құқықтарын, олардың басқа да конституциялық құқықтарының сотта қорғалуын қамтамасыз ету мақсатында заң талаптарын нақты және бұлжытпай орындауы керек. 2. Жекеше айыптауды қозғауға жәбірленушінің: 18 жасқа толған жеке тұлғаның, заңды тұлғаның, Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің (бұдан әрі -ҚПК) 71, 76-баптарында көрсетілген жәбірленушінің заңды өкілдерінің және өкілдерінің шағымы себеп болады. ҚПК-нің 32-бабының төртінші бөлігіне сәйкес, егер әрекет дәрменсiз немесе басқаға тәуелді жағдайдағы не басқа да себептер бойынша өзiне тиесiлi құқықтарды өз бетінше пайдалануға қабiлетсiз тұлғалардың мүдделерiн қозғайтын болса, прокурор жекеше айыптау iсi бойынша жәбiрленушiнiң шағымы болмаған кезде де iс қозғауы мүмкін. Қылмыстық ізге түсуден артықшылықтары мен иммунитеттері бар тұлғаларға қатысты ҚПК-нің 57-тарауында белгіленген іс жүргізу ерекшеліктері жекеше айыптау бойынша іс жүргізу кезінде де қолданылатынын соттар есте сақтауы керек. Қылмыстық ізге түсуден артықшылықтары мен иммунитеттері бар тұлғаларға қатысты жекеше айыптау тек прокурормен заңда белгіленген тәртіпте және негіздерде қозғалады.

Продвижение принципов честной конкуренции на рынке

Магнолия, 29 февраля 2024 в 17:38

Продвижение принципов честной конкуренции на рынке
Департаментом Агентства Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции по Жамбылской области в соответствии со статьей 195-1 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан проведена работа по рассмотрению внешних актов антимонопольного комплаенса, представленных субъектами рынка Рассмотрены внешние акты ТОО «СКН Строй», филиал ТОО «Брик 2007» в г.

Привлечены к административной ответственности

Магнолия, 29 февраля 2024 в 12:18

Привлечены к административной ответственности
В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан субъекты естественных монополий должны исполнять утвержденную тарифную смету По результатам проведенного департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Жамбылской области анализа были выявлены факты неисполнения ЖПФ АО «КазТрансГазАймак» тарифной сметы на 2021 год.

Лица, имеющие право на получение гарантированной государством юридической помощи

Магнолия, 29 февраля 2024 в 12:18

Лица, имеющие право на получение гарантированной государством юридической помощи
В соответствии со статьей 13 Конституции Республики Казахстан, каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. Юридическая помощь, оказываемая физическим и юридическим лицам, имеющим право на ее получение на основании и в порядке, предусмотренных настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан, на бесплатной основе признается гарантированной государством юридической помощью (ГГЮП).

Возбуждение исполнительного производства

Магнолия, 27 февраля 2024 в 13:08

Возбуждение исполнительного производства
Для получения государственной услуги «Возбуждение исполнительного производства на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя» в государственном органе или в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» необходимо представить следующие документы:. 1. Заявление. 2. Исполнительный документ, в зависимости от основания обращения для оказания государственной услуги:.

Тіл — халықтың жан дүниесі

Магнолия, 27 февраля 2024 в 13:08

Тіл -  халықтың жан дүниесі
Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі болып саналады. Мемлекеттiк тiл — мемлекеттiң бүкiл аумағында қоғамдық қатынастардың барлық саласында қолданылатын мемлекеттiк басқару, заң шығару, сот iсiн жүргiзу және iс қағаздарын жүргiзу тiлi Қазақстан халқын топтастырудың аса маңызды факторы болып табылатын мемлекеттiк тiлдi меңгеру — Қазақстан Республикасының әрбiр азаматының парызы.

Качественное отправление правосудия – гарантия защиты прав граждан

Магнолия, 22 февраля 2024 в 14:38

Качественное отправление правосудия – гарантия защиты прав граждан
Статья 13 Конституции Республики Казахстан гарантирует право каждого гражданина на судебную защиту своих прав и свобод Судопроизводство становится упрощенным и доступным благодаря внедрению современных технологий «Торелик», «Судебный кабинет». Аудио-видеофиксация судебных процессов сделала работу судов прозрачной.

Қазақстанның болашағы қазақ тілінде

Магнолия, 22 февраля 2024 в 14:38

Қазақстанның болашағы қазақ тілінде
Қазақ тілі – дамыған, жетілген, бай, икемді тілдің бірі. Өйткені бұл пікіріміздің растығын кезінде кемеңгер Абай дәлелдеген болатын. Ол Пушкин, Лермонтов, Крыловтардың шығармаларын аударып бір дәлелдесе, солардай етіп сөздің майын тамыза жазу арқылы екінші рет дәлелдеді — деп баға берілген «Жоғалып өшіп кеткен тілдердің қайта тіріліп келмейтіні белгілі.

Апостилирование документов в электронном вид

Магнолия, 21 февраля 2024 в 12:28

Апостилирование документов в электронном вид
В соответствии с Законом «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции, отменяющей требование консульской легализации иностранных официальных документов» от 30 декабря 1999 года наша страна присоединилась к Конвенции, совершенной в г. Гааге 5 октября 1961 года. В соответствии с уведомлением Министерства иностранных дел Нидерландов указанная Конвенция вступила в силу для Республики Казахстан с 30 января 2001 года.

Присоединение Канады к конвенции, совершенной в городе Гааге 5 октября 1961 года

Магнолия, 19 февраля 2024 в 17:18

Присоединение Канады к конвенции, совершенной в городе Гааге 5 октября 1961 года
Республика Казахстан 30 января 2001 года присоединилась к Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов, совершенной в Гааге 5 октября 1961 года В документах, выданных уполномоченными органами определенного государства, предназначенных для использования на территории другого государства в соответствии с Гаагской конвенцией, проставляется специальный штамп (апостиль).

Ұлттық құндылық

Магнолия, 16 февраля 2024 в 13:48

Ұлттық құндылық
«Қазақ елінің озып үдеген кезі де,тозып жүдеген кезі де аз емес» деп Елбасы айтқандай, «Мың өліп мың тірілген» қазақ еліміз бүгінде түрлі қиыншылықтарды артқа тастап, дамудың даңғыл жолына түсті. Елді дамыту, әлем елдерімен иық тірестірер дәрежеге жету жолында мемлекет басшысы жыл сайын түрлі жобаларды қолға алып,оның орындалуын жетік қадағалап отырады.

Мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексі

Магнолия, 13 февраля 2024 в 16:58

Мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексі
Мемлекеттік қызметкер – бұл мемлекетіміздің бейнесі және айнасы болып табылады деп айтсақ та артық емес. Соған байланысты, мемлекеттік қызметкер — мемлекеттің өсуі мен өркендеуі оның еңбегінің нәтижесі екенін ұмытпауы тиіс. Мемлекеттік қызметкер деген биік дәрежеге жету және сол дәрежеге кір келтірмей ұстап өту — әр азаматтың басты міндеті.

Получили необоснованный доход

Магнолия, 07 февраля 2024 в 17:08

Получили необоснованный доход
Снижен тариф на услугу предоставления подъездных путей ТОО «Казфосфат». По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы ТОО «Казфосфат» по итогам 2022 года департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Жамбылской области установлено несоблюдение субъектом требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», в часности по исполнению утвержденной тарифной сметы.

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТІҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ҚАҒИДАТТАРЫ

Магнолия, 31 января 2024 в 12:18

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТІҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ҚАҒИДАТТАРЫ
Қылмыстық процестің мiндеттерi:. 1.Қылмыстық құқық бұзушылықтардың жолын кесу, оларды бейтараптықпен, тез және толық ашу, тергеп-тексеру, оларды жасаған адамдарды әшкерелеу және қылмыстық жауаптылыққа тарту, әдiл сот талқылауы және қылмыстық заңды дұрыс қолдану, адамдарды, қоғамды және мемлекетті қылмыстық құқық бұзушылықтардан қорғау қылмыстық процестің мiндеттерi болып табылады.

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ ТУРАЛЫ ҚР ЗАҢЫМЕН КӨЗДЕЛГЕН МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ МӘРТЕБЕСІ.

Магнолия, 31 января 2024 в 12:08

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ ТУРАЛЫ ҚР ЗАҢЫМЕН КӨЗДЕЛГЕН МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ МӘРТЕБЕСІ.
МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ ТУРАЛЫ ҚР ЗАҢЫМЕН КӨЗДЕЛГЕН МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ МӘРТЕБЕСІ. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк тiлi — қазақ тiлi. Мемлекеттiк тiл — мемлекеттiң бүкiл аумағында қоғамдық қатынастардың барлық саласында қолданылатын мемлекеттiк басқару, заң шығару, сот iсiн жүргiзу және iс қағаздарын жүргiзу тiлi. Қазақстан халқын топтастырудың аса маңызды факторы болып табылатын мемлекеттiк тiлдi меңгеру — Қазақстан Республикасының әрбiр азаматының парызы. Үкiмет, өзге де мемлекеттiк, жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдар: Қазақстан Республикасында мемлекеттiк тiлдi барынша дамытуға, оның халықаралық беделiн нығайтуға; Қазақстан Республикасының барша азаматтарының мемлекеттiк тiлдi еркiн және тегiн меңгеруiне қажеттi барлық ұйымдастырушылық, материалдық-техникалық жағдайларды жасауға; қазақ диаспорасына ана тiлiн сақтауы және дамытуы үшiн көмек көрсетуге мiндеттi. (4-бап) Орыс тiлiн қолдану.

Пилотный проект «Упрощенное производство»

Магнолия, 29 января 2024 в 16:18

Пилотный проект «Упрощенное производство»
В рамках государственной автоматизированной информационной системы исполнительного производства (АИС ОИП) с 22 января текущего года на территории города Тараза запущен пилотный проект «Упрощенное производство». Упрощенное производство предусматривает оплату задолженности по исполнительному документу в течение 5 календарных дней с момента возбуждения о взыскании с граждан Республики Казахстан административных штрафов до 10 МРП без оплаты деятельности частного судебного исполнителя, которая составляет 25 процентов от суммы штрафа.

ПОДКЛЮЧАТЬСЯ СТАЛО ЛЕГЧЕ

Магнолия, 26 января 2024 в 17:38

ПОДКЛЮЧАТЬСЯ СТАЛО ЛЕГЧЕ
В нашей стране создаются условия для развития бизнеса. Реформы коснулись и системы электроснабжения О них сегодня рассказывает руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Жамбылской области Жуманкул Токен Кошербекулы.

Атқару өндірісінің жүргізу жаңалықтары

Магнолия, 26 января 2024 в 17:28

Атқару өндірісінің жүргізу жаңалықтары
Еліміздің Ата заңында аталғандай Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық, әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырғаны белгілі Ал құқықтық мемлекеттің мемлекеттік басты сипаты болып табылатын заңдардың биліктілігін, үстемділігін қамтамасыз ету өз кезегінде тиісінше жан-жақтылық пен табандылықты, ерекше жігерлікті талап етеді.

Процедуры подключения к сетям электроснабжения

Магнолия, 23 января 2024 в 16:38

Процедуры подключения к сетям электроснабжения
Электроэнергия дает большую пользу и удобства в жизни и деятельности человека Сегодня не существует ни одной промышленной отрасли или иной сферы, где бы не использовалось электричество. Подключение к сетям электроснабжения актуально для бизнес-структур. Как организовать электроснабжение? Как оформить все необходимые документы и договор?

Терроризм и экстремизм

Магнолия, 23 января 2024 в 16:38

Терроризм и экстремизм
Терроризм и экстремизм сегодня становятся очень опасной проблемой общества и представляют реальную угрозу национальной безопасности нашего государства Такие действия, как захват заложников, похищения людей, взрывы в государственных организациях и общественных местах, нападения на стратегические объекты, вызывают панику среди населения, подрывая спокойствие страны.

Тілі жоғалса, халық та жоғалады

Магнолия, 16 января 2024 в 15:18

Тілі жоғалса, халық та жоғалады
Қазақстан Республикасының Конституциясының 7-бабына және Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шiлдедегі №151 Заңының 4 — бабына сәйкес, Қазақстан Республикасының мемлекеттiк тiлi — қазақ тiлi. Мемлекеттiк тiл — мемлекеттiң бүкiл аумағында қоғамдық қатынастардың барлық саласында қолданылатын мемлекеттiк басқару, заң шығару, сот iсiн жүргiзу және iс қағаздарын жүргiзу тiлi.

Внешний акт антимонопольного комплаенса

Магнолия, 09 января 2024 в 12:38

Внешний акт антимонопольного комплаенса
За 2023 год в соответствии со статьей 195-1 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан департаментом Агентства Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции по Жамбылской области (далее – департамент) рассмотрены внешние акты антимонопольного комплаенса с 32 субъектами рынка в сферах оптовой реализации нефтепродуктов, угля, продуктов питания и других.

ТІЛ – ТАТУЛЫҚ ТІРЕГІ

Магнолия, 30 декабря 2023 в 00:08

ТІЛ – ТАТУЛЫҚ ТІРЕГІ
Тіл-әр елдің ұлттық мақтанышы. Тіл кез-келген халықта адамға ана сүтімен бірге пайда болады. Әкеден ұлға берілетін баға жетпес мұра. Сондықтан әркім ана тілін көздің қарашығындай қорғап, оны дұрыс пайдаланбауға қарсы тұруы міндетті. Тіл халықпен бірге өмір сүреді және дамиды, әр халықтың тілі – оның бақыты мен тірегі.

Сот жүйесіндегі мемлекеттік тілдің қолданылу аясы

Магнолия, 28 декабря 2023 в 19:28

Сот жүйесіндегі мемлекеттік тілдің қолданылу аясы
Казакстан Республикасының мемлекеттік тілі казақ тілі. Қазақ тілі әлемдегі тілдердің ішіндегі ең бай тілдердін бірі. Қазақ тілі қазақ халкының ана тілі. Тіл — халықтың рухани және мәдени байлығының дамуының құралы. Тіл адамдардың карым-катынас құралы болғандықтан, ол сөйлеу әрекетінің арқауы екендігі сөзсіз.

ТІЛ – ТАТУЛЫҚ ТІРЕГІ

Магнолия, 25 декабря 2023 в 16:58

ТІЛ – ТАТУЛЫҚ ТІРЕГІ
Тіл-әр елдің ұлттық мақтанышы. Тіл кез-келген халықта адамға ана сүтімен бірге пайда болады. Әкеден ұлға берілетін баға жетпес мұра. Сондықтан әркім ана тілін көздің қарашығындай қорғап, оны дұрыс пайдаланбауға қарсы тұруы міндетті. Тіл халықпен бірге өмір сүреді және дамиды, әр халықтың тілі – оның бақыты мен тірегі.

Роль судейской этики в отправлении правосудия

Магнолия, 22 декабря 2023 в 13:28

Роль судейской этики в отправлении правосудия
Одним из основных требований, предъявляемых к судье, является соблюдение норм судейской этики. Именно этика судьи является основой доверия, в котором нуждается любое правосудие. Справедливость и неподкупность — это те требования, которые предъявлялись к суду во все времена. Первостепенную роль в демократическом обществе играет доверие граждан, общества к судебной власти в вопросах морали и честности.

Автомобили, ездящие на газе, обяжут помечать желтым треугольником в Казахстане Мера вступит в силу 1 января

Магнолия, 22 декабря 2023 в 13:28

Автомобили, ездящие на газе, обяжут помечать желтым треугольником в Казахстане Мера вступит в силу 1 января
Со следующего года в Казахстане владельцы автомобилей с газобалонным оборудованием должны будут устанавливать на машины специальный знак, сообщили в Комитете технического регулирования и метрологии. Знак в виде желтого треугольника с черной каймой, восклицательным знаком и надписью Gas нужно будет устанавливать на таких местах автомобиля, чтобы этот знак был виден при попытке въезда на закрытые парковки.

ТӘУЕЛСІЗДІК — ТҰҒЫРЛЫ ҰҒЫМ.

Магнолия, 15 декабря 2023 в 18:08

ТӘУЕЛСІЗДІК — ТҰҒЫРЛЫ ҰҒЫМ.
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні — тарихы тереңде жатқан елдің жаңа заманда өз алдына қайта егеменді ел болған күні. Тәуелсіздік күні мерекесі әр жылдың 16 желтоқсанында аталып өтеді. Бұл күн ұлттық, мемлекеттік деңгейдегі елеулі мереке болғандықтан 16-17-желтоқсан күндері күнтізбеде демалыс болып табылады.
Показано 30 новостей из 3 498